Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Zákazník - kupující (odběratel - majitel vstupenky), který si objedná vstupenky na kulturní akci telefonicky, emailem nebo prostřednictvím portálu www.tipticket.cz, souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího - společnosti Josef Puškáš – Tipticket.cz, které jsou pro obě strany závazné. Zejména pak s faktem, že prodávající není realizovatelem služby ve smyslu organizace a pořádání akcí, a není nikterak zodpovědný za případné změny, zrušení akcí či vyhlášení případných konkurzů na jednotlivé pořadatele kulturních akcí s tím, že smluvní vztah při tomto nákupu vstupenek je vytvořen mezi kupujícím (odběratelem)jako majitelem vstupenky a producentem představení jako realizovatelem dané akce. Rozhodující jsou všeobecné obchodní podmínky platné v den provedení platby kupní ceny vstupenky.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Provozovatelem tohoto obchodu a současně označený jako prodávající je:
Josef Puškáš, prodejní síť Tipticket.cz ,IČ: 48747246, se sídlem : Černokostelecká 587/111, 10000 Praha 10, tel.: 222 988 211, email: vstupenky@tipticket.cz
Provozovatel obchodu prohlašuje, že všechna data, jakož i ostatní informace, uvedená na tomto serveru jsou pravdivá a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
Tyto obchodní podmínky platí pro rezervace a objednávání vstupenek z portfolia uvedeného na internetové stránce prodávajícího www.tipticket.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři na internetových stránkách provozovatele.

II. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou, pokud uvede e-mailovou adresu. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu.
Jednotlivé popisy představení včetně obsazení jsou pouze informativní a mohou podléhat obsahovým změnám.

III. DODACÍ PODMÍNKY, TERMÍN
Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího nadepsané ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo nezvolí-li osobní vyzvednutí v provozovnách prodávajícího po předchozí telefonické domluvě.
Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v provozovně prodávajícího nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží.
Prodávající dodá zboží do 7 dní, nejpozději však do 21 dní, po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po jejím potvrzení (čl. II odstavec 2) nebo bankovního převodního příkazu (viz níže) po připsání ceny včetně balného a poštovného na účet prodávajícího. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 21 dní, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit. Dodací lhůty do zahraničí vycházejí z podmínek, které poskytuje Česká pošta, zpravidla se jedná o 4-6 týdnů.
Vstupenky budou dodávány v běžných papírových či jinak obvyklých obalech nebo jako elektronické vstupenky, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální.
V případě nedoručení zásilky (zákazník uvedl neúplnou nebo nesprávnou adresu, případně zásilku nevyzvedl nebo nepřevzal ve stanovené odběrní lhůtě) zůstávají vlastnická práva zákazníka nedotčena. Vrácené zboží mu bude vydáno v obchodní kanceláři provozovatele. V případě opětovného zaslání je nutné znovu uhradit poštovné.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY, SLEVY
Kupní cena je splatná proti převzetí zboží. V případě zásilek zaplatí tyto náklady stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (např. přiobjednání) lze jejich cenu sčítat, popř. bude balné a dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.
Kupující může vstupenky zaplatit v hotovosti, bezhotovostním převodem či jiným s prodávajícím dohodnutým způsobem. Kupující musí při platbě řádně uvést prodávajícím požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.

V. ZPŮSOB ÚHRADY
1. platba bankovním převodem
a) Doba splatnosti je 7 dní ode dne potvrzení rezervace. Datem splatnosti rozumíme termín, kdy bude platba připsána na náš účet (pokud nemáte účet ve stejné bance, počítejte s mezibankovním převodem 2-3 dny). Nebude-li požadovaná částka v této lhůtě zaplacena, bude vaše rezervace následující pracovní den automaticky stornována.
b) Prodloužení doby splatnosti je možné pouze ve výjimečných případech a to maximálně o 3 dny a pouze jedenkrát ke každé rezervaci.
c) Pokud platba dorazí po zrušení rezervace, zašleme vám náhradní vstupenky podle aktuálního stavu předprodeje. V případě že již bude vyprodáno, vrátíme platbu zpět na váš účet.
d) Platba složenkou je možná, upřednostňujeme však platbu složenkou typu A (platba na účet).
e) Po připsání platby zasíláme vstupenky doporučeným dopisem.
2. Osobní odběr a platba v hotovosti.
a) Rezervované vstupenky je možné vyzvednout v pokladně jednotlivých divadel dle předchozí dohody a komunikace nejpozději do data uvedeného v potvrzení rezervace. Pokud datum platnosti rezervace vychází na víkend či státní svátek, je rezervace automaticky prodlužena do následujícího pracovního dne.
b) Prodloužení doby platnosti je možné pouze ve výjimečných případech a to maximálně o 3 dny a pouze jedenkrát ke každé rezervaci.
c) Nebude-li rezervace vyzvednuta nejpozději do stanoveného data platnosti, bude následující den automaticky zrušena.

VI. ODESLÁNÍ VSTUPENEK
Vstupenky vám budou zaslány podle vaší volby e-ticketem nebo poštou po připsání požadované částky na náš účet.
Uvedené ceny platí pouze pro objednávky na území České republiky. Změna sazeb vyhrazena v závislosti na aktuálních cenících České pošty.
Zakázky do zahraničí (včetně Slovenska) v současné době nezasíláme!

VII. REKLAMAČNÍ ŘÁD
1. Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých vstupenek zakoupených prostřednictvím internetového obchodu www.tipticket.cz. Pokud máte vstupenky zakoupené u jiného prodejce, je třeba řešit reklamaci s ním.
2. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenky se nevyměňují. V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného u pořadatele představení prostřednictvím prodejce vstupenek nebo místa, kde byla vstupenka zakoupena.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání akce.
4. Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, fotoaparáty, filmové kamery a videokamery. Pořizování audio a video záznamů je zakázáno.
5. Právo filmového, video a televizního záznamu akce je vyhrazeno. Návštěvník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
6. Vstupenka pozbývá své platnosti po opuštění prostoru akce. Navrátit se s použitou vstupenkou nelze.
7. Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
8. Prodávající není pořadatelem jednotlivých kulturních, společenských a dalších akcí (dále jen akce), na které jsou vstupenky prodávány, a proto žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z těchto akcí anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu akcí nebo jejich termínů, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na akcích došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto akcích svůj původ. Neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s akcí. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele akce. V případě úplného zrušení akce se při vracení vstupného postupuje níže uvedeným způsobem.
9. V případě úplného zrušení akce bude zákazník, na kterého má prodávající kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), písemně vyrozuměn, že akce je zrušena. Prodávající nezodpovídá za nedoručení vyrozumění, pokud nebude možné zákazníka tímto způsobem vyrozumět nebo pokud bylo vyrozumění o zrušení akce doručeno se zpožděním, které nezavinil prodávající.
10. Dojde-li k úplnému zrušení akce, přičemž zákazník, který již vstupenku na tuto akci řádně zaplatil, a tato vstupenka mu nebyla dosud odeslána, bude tomuto zákazníkovi vstupné vráceno na účet, ze kterého prodávající platbu za vstupenku obdržel nebo nabídnuta varianta náhradního představení, popřípadě jiného titulu dle vzájemné dohody.
11.
a) Dojde-li k úplnému zrušení akce, přičemž zákazník, který již vstupenku na tuto akci řádně zaplatil, tuto vstupenku obdržel poštou nebo jiným způsobem, bude dle pokynů pořadatele zákazníkovi nabídnuta náhradní varianta termínu stejného představení, popřípadě jiného titulu dle vzájemné dohody.
b) Reklamace dle bodu 8 výše bude prodávající zasílat k vyjádření pořadateli a o stanovisku pořadatele bude zákazník informován do 30 dnů po obdržení reklamace.
c) Smluvní vztah při tomto nákupu vstupenek je vytvořen mezi odběratelem jako majitelem vstupenky a producentem představení, nikoliv naší firmou jakou prodejcem vstupenek.
d) Zakoupením vstupenky, a též jejím předložením u vstupu na Akci, vyjadřuje její držitel souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami, pokyny Pořadatele a Obchodními podmínkami prodejní sítě TipTicket.cz včetně vracení vstupného pořadatelem-producentem a nikoliv prodejcem v případě zrušení akce, tzn. klient akceptuje náhradní termín akce vyhlášený pořadatelem nebo nabídnutí náhradního titulu a termínu představení.
e) V případě vyhlášení konkurzu na pořadatele - producenta, na jehož představení si držitel(odběratel) zakoupil vstupenky, a které se neodehrálo z důvody insolventnosti pořadatele, je prodávající bez zbytečného odkladu povinen informovat kupujícího (majitele vstupenky) o tomto faktu, a zároveň mu nabídnout součinnost při řešení vzniklé situace, zejména pak poskytnutí veškerých kontaktů na daného pořadatele, vůči kterému by měl odběratel uplatnit nárok na případné vrácení vstupného za úhradu zakoupených vstupenek.
f) Držitel vstupenky(kupující) má také možnost místo sebe zplnomocnit prodávajícího k dořešení vzniklé situace v rámci státem vyhlášených konkurzních a insolvenčních řízeních na pořadatele, přičemž prodávající nemá povinnost toto zplnomocnění přijmout.
12. Nedoručení vstupenek reklamujte do 10 dnů od provedení platby. Po tomto datu nebude na případné reklamace brán zřetel.
Odběratel je povinen učinit kontrolu správnosti doručených vstupenek (eticketů) – datum, počet, hodina začátku apod. a zaslat dodavateli potvrzení o tomto faktu na email : vstupenky@tipticket.cz
13. V případě, že odběratel nedopatřením obdrží nesprávné vstupenky nebo etickety na jiné datum nebo hodinu začátku, je okamžitou povinností odběratele informovat dodavatele o zjištěném nedostatku na email: vstupenky@tipticket.cz a v žádném případě není odběratel oprávněn s těmito vstupenkami jakkoliv manipulovat nebo použít tyto vstupenky pro vstup do divadla. V opačném případě se odběratel vystavuje riziku trestního stíhání.
14. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření).
Prodávající veškeré osobní údaje zákazníků nikdy nepředává žádné třetí straně a používá je pouze a výhradně k fakturačním účelům a zasílání kulturního přehledu - newsletteru.
V SOULADU S OBECNÝM NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ („GDPR“) ZÁKAZNÍK OBJEDNÁNÍM VSTUPENEK TELEFONICKY, EMAILEM NEBO VYPLNĚNÍM OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE NA ADRESE WWW.TIPTICKET.CZ UDĚLUJE SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM KULTURNÍHO PŘEHLEDU PRO DALŠÍ OBDOBÍ. ODHLÁSIT SE MŮŽE KDYKOLIV V BUDOUCNU PŘI KAŽDÉM OBDRŽENÍ KULTURNÍHO SERVISU.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již odevzdanou přepravci.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaných vstupenek (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání vstupenek neodvolatelně vázán.
Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě a jsou dostatečně chráněna před zneužitím.

Obchodní podmínky a reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2020.

Nastavení vzhledu
Variace pozadíBarvy menu a odkazů

Pouze pro světlé pozadí